The Lean Startup Samenvattting | Happy Investors
the-lean-startup-samenvatting
Ondernemerschap
Happy Investors
Ondernemerschap
09/30/2022
6 min

The Lean Startup Samenvattting | Happy Investors

09/30/2022
6 min

Het boek The Lean Startup van Eric Ries is een revolutionair werk dat de wereld veranderde door de introductie van het Lean Startup model. Het is een must-read voor elke ondernemer. In dit artikel vind je een samenvatting van The Lean Startup met de belangrijkste concepten en ideeën.

Over het boek

 lean-startup-samenvatting

Eric Ries heeft de kennis die hij heeft opgedaan bij het managen van startups samengevoegd met de ideeën van lean manufacturing om een strategie te ontwikkelen voor het opzetten van nieuwe bedrijven die kapitaalefficiënt zijn en de menselijke creativiteit beter benutten. Dit boek laat ondernemers zien hoe ze kunnen omgaan met grote onzekerheid door hun theorieën te testen met een minimum viable product (MVP).

De Lean Startup biedt een kader voor ondernemers om hun strategie te testen, ervan te leren en deze aan te passen via een cyclus van voortdurende verbetering in plaats van lange ondernemingsplannen te genereren.

Over de auteur

Eric Ries is een Amerikaanse ondernemer, auteur en blogger. Naast The Lean Startup schreef hij The Startup Way, een boek over hedendaags ondernemerschapsmanagement.

Eric Ries heeft grote bedrijven als General Electric en Toyota geholpen dynamischer te worden om groei te bevorderen en goederen en diensten te leveren die klanten willen.

Belangrijkste les uit The Lean Startup Samenvatting

In het kort is dit de belangrijkste les uit The Lean Startup samenvatting:

"Wat de succesverhalen van de mislukkingen onderscheidt, is dat de succesvolle ondernemers de vooruitziende blik, het vermogen en de instrumenten hadden om te ontdekken welke delen van hun plannen briljant werkten en welke misplaatst waren, en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen." (c) Eric Ries

The Lean Startup draait om een methodiek van snel leren en agile werken, terwijl je blijft werken aan het hoger gelegen doel. Dit geldt voor zowel een side hustle beginnen als een groter bedrijf opstarten.

Wat is de lean methode?

De Lean methode bestaat uit een reeks stappen die worden voorgesteld aan diegenen die geïnteresseerd zijn in de oprichting van een bedrijf of in de ontwikkeling van goederen en diensten. De basis ervan ligt in het begeleiden van de oprichting van de bedrijfseenheid of de projecten op basis van de klanten. Met andere woorden, al het werk is gericht op de tevredenheid van de klant. Hiervoor impliceert de methode praktijken die verband houden met voortdurende innovatie.

Gedurende ondernemerschap moet men streven naar de verwezenlijking van de visie, de missie en de strategische doelstellingen. Dit alles is gebaseerd op strategische planning, die de ontwikkeling van een bedrijfsmodel, studie van concurrenten, interne en externe klanten van de organisatie, goederen en diensten impliceert.

In alle gevallen moeten organisaties de basisprincipes van bedrijfskunde in acht nemen door de visie te beschouwen als een zaak die op lange termijn vast blijft liggen. Anderzijds moet de strategie in de loop van de tijd worden aangepast aan de eisen van de omgeving waarin de organisatie zich bevindt.

Bedrijfsstrategieën worden voortdurend empirisch getest om groei en winstmaximalisatie te garanderen. Zo wordt ervaring op het terrein cumulatief. De klant kennen impliceert weten wat hij op elk moment nodig heeft. De mate van kennis die het bedrijf heeft vergaard, wordt gemeten in de managementindicatoren die de noodzaak van verandering in elke fase van het bedrijfsleven aangeven.

beste-nederlandse-vastgoedfondsen

Basisprincipes van de Lean-methode

build-measure-learn-betekenis-uitleg

De Lean-methode is gebaseerd op basisprincipes of fasen die vergelijkbaar zijn met die van het autorijden. Evenzo vindt zij haar oorsprong in de ontwikkelingen die het Japanse bedrijf Toyota voor continue verbetering heeft doorgevoerd. In deze samenvatting leggen we de principes van The Lean Startup beknopt uit.

De bedrijfsorganisatie wordt beschouwd als een systeem dat voortdurend terugkoppelt. Het begrip klant overstijgt dus de loutere koper van externe producten om ook interne klanten als zodanig te beschouwen, dat wil zeggen alle leden van de entiteit. Zo zal de productiesector een klant zijn van de magazijnsector, of zal de financiële sector de verkoop- of personeelssector als klant hebben, enz.

Om continue verbetering in te voeren, is het dus noodzakelijk een aantal fasen in acht te nemen. In deze samenvatting over The Lean Startup nemen we deze fasen kort door:

1. Bouw

In alle ondernemingen moet men uitgaan van de hypothese van waardecreatie. Dat zal ongetwijfeld leiden tot groei. Om het beste alternatief te vinden, moet men experimenteren met trial and error procedures, waarbij men bij elke stap bijstelt tot men het product vindt dat de klanten het meest tevreden stelt.

Hiervoor zijn de enquêtes en informatie van de klantenservicecentra van fundamenteel belang, omdat zij alle klachten registreren en de mate van tevredenheid van de klanten over de op de markt gebrachte goederen en diensten waarnemen.

Bedrijfsplannen zijn een essentieel instrument waarin men specifieke veronderstellingen vaststelt en een strategie en een voorstel opstelt om de visie en de missie van de onderneming te verwezenlijken. Hier moet men ook het minimaal haalbare product bepalen om te zien of men de behoeften van de klant juist inschat.

2. Meet

In deze fase moet worden benadrukt dat in elk bedrijf fouten optreden bij het plannen en uitvoeren van de programma's. Wanneer u een bedrijf start, moet u een meer systematische en gedisciplineerde visie hebben. Op die manier zal het mogelijk zijn te bepalen hoeveel vooruitgang is geboekt bij het bereiken van de groeidoelstellingen.

Het is cruciaal om rekening te houden met innovatie. Daarvoor moet het uitgangspunt duidelijk zijn, met de reële gegevens, om vervolgens de groeimotor te optimaliseren. Ten slotte zal men beslissen om door te gaan of de nodige wijzigingen aan te brengen.

In alle gevallen moet men voor elke fase de meest geschikte beheersindicatoren ontwikkelen. Bij de analyse moet altijd rekening worden gehouden met de consumenten of eindgebruikers. In dit stadium zijn statistische metingen in clusters analyses van covarianties en andere goede hulpmiddelen.

Klantenservice en technische ondersteuning zijn uitstekende informatiebronnen omdat zij meldingen van storingen en klachten ontvangen.

3. Leer

In deze fase ligt de nadruk op het begrip productiviteit, waarbij de samenhang van de inspanningen met toegevoegde waarde en groei in aanmerking wordt genomen. Het is belangrijk de nodige wijzigingen aan te brengen op basis van de in de vorige fase ontvangen feedback.

Als men de noodzaak van verandering niet tijdig inziet, kan dit leiden tot verlies van de markt en blijft men steken op een punt waar steeds grotere verliezen zullen optreden.

Enkele van de zogenaamde scharnierpunten, d.w.z. drijvende krachten achter verandering, zijn:

  1. Zoom-in pivot: een functie wordt een product
  2. Zoom-out pivot: een pivot waarbij het product een onderdeel wordt van een groter product.
  3. Customer segment pivot: het product wordt aantrekkelijk voor een andere doelgroep.
  4. Customer need pivot: uit de van de beoogde klant verkregen informatie blijkt dat het opgeloste probleem niet erg belangrijk is of dat er geen geld beschikbaar is om te kopen.
  5. Platform pivot: overgang van een toepassing naar een platform, of omgekeerd.
  6. Pivot van bedrijfsarchitectuur: ga van B2B naar B2C of omgekeerd
  7. Value capture pivot: implementatie van wijzigingen in verdienmodellen.
  8.  Engine of growth pivot: veranderen hoe je groeit - door viraliteit, engagement, of betalen om gebruikers te krijgen.
  9.  Channel pivot: veranderingen in het mechanisme waarmee een bedrijf zijn product aan klanten levert.e
  10. Technologie: veranderingen in de combinatie van productiefactoren (technologie).

De rem op verandering kan het gevolg zijn van het gebruik van te hoge standaardindicatoren die leiden tot fouten in het besluitvormingsproces. Er kan ook sprake zijn van het niet kwantificeren van fouten of van faalangst. Dit alles heeft directe gevolgen voor het moreel en het risico.

Bij het creëren van een product moet elke ondernemer een moeilijke beslissing nemen: wanneer het roer omgooien en wanneer doorgaan. De meeste ondernemers die voor een ommezwaai hebben gekozen, zeggen dat zij er spijt van hebben dat zij niet eerder hebben gehandeld.

gratis-cursus-beleggen

Wat is een Minimum Viable Product in de Lean-aanpak?

Minimum Viable Product (MVP) is een Lean Startup concept dat het belang van leren bij het maken van nieuwe producten benadrukt. Een MVP is volgens Eric Ries de versie van een nieuw product waarmee een team de meest geverifieerde gegevens over klanten kan krijgen met de minste hoeveelheid werk.

Of uw klanten uw product kopen is hoe u uw leerproces kunt valideren.

Een belangrijk principe van het MVP-concept is dat je een echt product maakt dat je aan klanten kunt aanbieden en kijkt hoe zij het gebruiken. Mensen vragen wat ze zouden doen is aanzienlijk minder betrouwbaar dan observeren wat ze doen met een echt product.

Met name beginnende ondernemers willen wellicht snel geld verdienen. Maar het initieren van een MVP en vervolgens onderzoeken hoe dit aanslaat bij de doelgroep kost tijd. Dit is echter een slimme investering, omdat de feedback kan worden ingezet tot het bouwen van een product of dienst die werkelijk aanslaat. En zo kan je op termijn een serieus bedrijf oprichten.

The Lean Startup samenvatting helpt je opweg. Als je serieus bent, raden we aan het boek te kopen. Een marginale investering met eventueel exponentieel rendement. Het opstarten van een succesvolle onderneming is een van de beste manieren voor financieel onafhankelijk worden. Dit doen we uiteraard parralel aan ETF beleggen en investeren in vastgoedfondsen 😉. Of voor de gevorderde: investeren in de beste aandelen.

Reacties
Categorieën